Thursday, May 6, 2010

Το Νομοσχέδιο των Έκτακτων Οικονομικών Μέτρων αναφορικά με την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας-Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης εταιρειών;

Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές

Η κυβέρνηση θα αλλάξει την υπάρχουσα (κλαδική) νομοθεσία σε σημαντικούς τομείς υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 25 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και ειδικά απαιτήσεις σχετιζόμενες με ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, νομικές απαιτήσεις, μετοχικές απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αμοιβές και περιορισμούς σε πολυτομεακές δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, εφαρμόζοντας την παράγραφο σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών του Άρθρου 16 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες μέσω μιας προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίζει νομική βεβαιότητα για τους παρόχους υπηρεσιών, δηλαδή καθορίζοντας στην αντίστοιχη (κλαδική) νομοθεσία ξεκάθαρα ποιες προϋποθέσεις αφορούν ή όχι διασυνοριακές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:

● του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή, την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα

● του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους

● του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή, περιορισμό στον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουνκαι την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης ● αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

● μηχανικοί, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

● ορκωτοί λογιστές, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ολοκληρώσει την πλήρη και ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΕ) και τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, η οποία μεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόμο 3325/05, θα εφαρμόσει το Νόμο 3335/05 για βιομηχανικές ζώνες, και θα εφαρμόσει το χωροταξικό σχέδιο.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού (ΕΑΑ), η οποία θα καταργεί το σύστημα κοινοποίησης για όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του Νόμου 703/1977, θα δίνει στην ΕΑΑ τη δύναμη να απορρίπτει καταγγελίες, θα αυξήσει την ανεξαρτησία των μελών της ΕΑΑ και θα ιδρύσει εύλογο για την διερεύνηση και έκδοση αποφάσεων.

Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών

Η κυβέρνηση θα διενεργήσει μια σε βάθος εκτίμηση όλων των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με σκοπό να προσαρμόσει την εθνική στρατηγική.

Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα εξωτερικό συμβουλευτικό σώμα χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, για να εξετάσει τον τρόπο ενίσχυσης της καινοτομίας, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ δημόσιας έρευνας και ελληνικών βιομηχανιών και την ανάπτυξη περιφερειακών βιομηχανικών κλάστερς.

Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής Η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων) και για την υποβολή μεγάλων σχεδίων.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4573072

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών

17 Μαρτίου 2010

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πεδίο της εναρμόνισης της ελληνικής στην κοινοτική νομοθεσία και στο πεδίο της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 123 και με τις καινοτομίες που προβλέπονται από αυτή δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της δυναμικής του τομέα των υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως υπογραμμίζεται, από τη διαδικασία αυτή θα επωφεληθούν οι Έλληνες καταναλωτές από την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο χώρο των υπηρεσιών, αλλά και οι επιχειρήσεις με την εισαγωγή νέων διοικητικών διαδικασιών, που διευκολύνουν την εγκατάσταση των φυσικών και των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα.

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου περιέχει διατάξεις που τροποποιούν ή συμπληρώνουν άλλες ρυθμίσεις, όπως τη θεσμοθέτηση κινήτρων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία κρίνεται ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο σκέλος του νόμου Ν. 3723/2008 που αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, όταν η αγορά και οι συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος το επιτρέψουν.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα να παρατείνονται οι προθεσμίες του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας» με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, ενώ επεκτείνεται και για το 2009 η απαγόρευση διανομής μερισμάτων των τραπεζών που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.in.gr

Tuesday, May 4, 2010

Monday, May 3, 2010